เกี่ยวกับเรา

-   11 กรกฎาคม 2534 กรมศุลกากรอนุมัติให้ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ทราน สปอร์ต แอนด์ เทอมินอล จำกัด  จัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.)


-  16 กรกฎาคม 2534 เริ่มดำเนินการ และอยู่ในกำกับของส่วนตรวจสินค้านอกเขตท่า สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

-  ส่วนตรวจสินค้านอกเขตท่า สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายบริการศุลกากรบางเสาธง สังกัดส่วนบริการศุลกากร สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

- 7 มกราคม 2557 ยกฐานะของฝ่ายบริการศุลกากรบางเสาธงขึ้นเป็นส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (คำสั่งกรมฯ ที่ 2/2557)

 

 

 

Visitors: 33,022