กฎหมาย/ประกาศกรมศุลกากร


  • ความผิดทางศุลกากร ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ความ ผิดตามกฎหมายศุลกากรเป็นความผิดทางอาญาสาขาหนึ่งซึ่งจะต้องนำบทบัญญัติทั่ว ไปในภาค 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญามา...
Visitors: 33,022